Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » ZNANY i NIEZNANY Świat PRZYRODY » Znaki na NIEBIE-Ziemi-WODZIE
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 8 lutego 2014, o 11:45 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
Czym jest bozon Higgsa i dlaczego jest tak ważny?

Na­ukow­cy twier­dzą, że są pra­wie pewni, że udało się udo­wod­nić ist­nie­nie bo­zo­nu Hig­g­sa. Są to cząst­ki, które nigdy dotąd nie były od­kry­te, a które uwa­ża­ne są za pod­sta­wo­wy bu­du­lec wszech­świa­ta. Na­ukow­cy z CERN przed­sta­wi­li swoje ostat­nie do­nie­sie­nia na temat "bo­skiej cząst­ki".
Od­by­ło się to przy ogrom­nym znie­cier­pli­wie­niu pod­czas se­mi­na­rium w la­bo­ra­to­rium fi­zy­ki w Ge­ne­wie.

Bozon Hig­g­sa jest czę­ścią teo­rii, za­pro­po­no­wa­nej w 1960 r. przez ze­spół fi­zy­ków pod kie­row­nic­twem Pe­te­ra Hig­g­sa, za­kła­da­ją­cej ist­nie­nie cząst­ki ele­men­tar­nej.
Teo­ria su­ge­ru­je, że tzw. pole ener­gii Hig­g­sa ist­nie­je wszę­dzie we wszech­świe­cie.
Z tym polem od­dzia­łu­ją cząst­ki - do­cho­dzi do in­te­rak­cji i przy­cią­gnię­cia bo­zo­nów Hig­g­sa, które sku­pia­ją się wokół czą­stek.
Bozon Hig­g­sa jest ostat­nim bra­ku­ją­cym ele­men­tem na­sze­go obec­ne­go ro­zu­mie­nia naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nej na­tu­ry wszech­świa­ta.

Cząst­ka Hig­g­sa to świę­ty Graal współ­cze­snej fi­zy­ki. We­dług tzw. Mo­de­lu Stan­dar­do­we­go, bozon Hig­g­sa ma spra­wiać, że inne cząst­ki ele­men­tar­ne na­bie­ra­ją masy. Bez niego teo­ria jest nie­peł­na, po­zo­sta­wia cząst­ki bez masy, a więc pod­sta­wo­wej cechy ma­te­rii, dzię­ki któ­rej mogą ist­nieć atomy, związ­ki che­micz­ne, pla­ne­ty i my sami. Jed­nak, choć ist­nie­nie cząst­ki Hig­g­sa prze­wi­dzia­no kil­ka­dzie­siąt lat temu, jak do tej pory na­ukow­com nie udało się do­star­czyć do­sta­tecz­nie sil­nych do­wo­dów po­twier­dza­ją­cych jej ist­nie­nie.

Jak działa bozon Higgsa?

Zgodnie z hipotezą mechanizmu Higgsa, przestrzeń jest wypełniona tzw. polem Higgsa, z którym oddziałują wszystkie cząstki. Te rodzaje cząstek, które oddziałują silniej z polem, mają większą masę od tych, które oddziałują słabiej, a dzieje się tak w pewnym sensie podobnie, jak w przypadku wyścigowego bolidu, który znacznie łatwiej rozcina powietrze niż autobus.

- Wyobraź sobie wszechświat jak imprezę. Stosunkowo niewiele nieznanych osób na imprezie może przejść szybko przez pokój niezauważone; bardziej popularni goście przyciągają grupy osób (bozony Higgsa), którzy będą następnie spowalniać ich przejście przez pokój. Prędkość cząstek poruszających się w polu Higgsa działa mniej więcej w ten sam sposób. Niektóre cząstki przyciągną większe skupiska bozonów Higgsa, a im więcej bozonów Higgsa zostanie przyciągniętych, tym większa będzie ich masa - mówi fizyk Martin Archer z Imperial College w Londynie.

Dlaczego odnalezienie bozonu Higgsa jest tak ważne?

O ile odnalezienie bozonu Higgsa nie powie nam wszystkiego, co chcemy wiedzieć na temat działania wszechświata, o tyle, według ekspertów, wypełnia ogromną dziurę w Modelu Standardowym, który istnieje już od ponad 50 lat. - Bozon Higgsa jest ostatnim brakującym elementem naszego obecnego rozumienia najbardziej fundamentalnej natury wszechświata. Tylko teraz przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronów jesteśmy w stanie naprawdę to zobaczyć i powiedzieć: "To tak działa wszechświat, a przynajmniej tak nam się wydaje". To nie jest początek i koniec, ale w kategoriach tego, co możemy powiedzieć praktycznie o świecie i jaki ten świat jest, to rzeczywiście mówi nam bardzo wiele - zaznacza Archer.

Gordon Kane, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej w Michigan, dodaje do słów Archera, że znalezienie dowodów na istnienie bozonu Higgsa byłoby "największym sukcesem nauki i ludzi od czterech stuleci".

Dlaczego bozon Higgsa nazywany jest "boską cząstką"?

Boska cząstka nie bez powodu nazywa się boska. To ona nadaje masę wszystkim znanym nam cząstkom. Ona sprawia, że materia istnieje. Tak brzmi naukowa teoria, którą prawie udało sie potwierdzić dzięki największej maszynie świata - Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów.

W jaki sposób naukowcy poszukiwali cząstki Higgsa?

Do poszukiwań m.in. cząstki Higgsa został zbudowany najpotężniejszy akcelerator cząstek elementarnych - Wielki Zderzacz Hadronów LHC (Large Hadron Collider). Znajduje się on pod ziemią w laboratorium Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy na granicy francusko-szwajcarskiej. Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią. Wyniki zderzeń rejestrowane są przez dwa duże detektory cząstek elementarnych.

Jedna z hipotez zakłada istnienie jednej cząstki Higgsa (tak jest w Modelu Standardowym), a inne kilku. Gdyby okazało się, że cząstek Higgsa jest więcej niż jedna, oznaczałoby to, że teoria jest szersza i obejmuje wiele nieodkrytych cząstek elementarnych. Wśród nich miałyby być cząstki ciemnej materii. Chodzi o ogromne skupiska materii w kosmosie, które oddziałują grawitacyjnie na swoje otoczenie, ale są niewidoczne dla naszych teleskopów, ponieważ nie świecą, ani nie odbijają światła.

Naukowcy przypuszczają, że wyjaśnienie, czym jest ciemna materia wymaga odkrycia zupełnie nowych cząstek elementarnych, które nie są zdolne do oddziaływań elektromagnetycznych

A jeśli to jednak nie "Higgs"?

Zgoda naukowców na to, że cząstka Higgsa istnieje, była od wielu lat powszechna.

- To po prostu ma sens. Wszystko zobaczyliśmy i opisaliśmy w prosty sposób.
Tylko tego brakowało - mówi Archer.
Prawie każdy naukowiec uważał, że Wielki Zderzacz Hadronów rozstrzygnie tę sprawę raz na zawsze. Jeśli by go nie znalazł, oznaczałoby to, że bozon nie istnieje. - Co byłoby jeszcze bardziej ekscytujące, niż wczorajsze odkrycie - zauważa z uśmiechem Archer.
Źródło: CNN
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/czym-je ... azny/5gnbl

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 8 lutego 2014, o 11:45 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Bozn Higgsa - bosa cząstka
 Post Napisane: 11 lutego 2015, o 11:33 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
Stephen Hawking ostrzega: bozon Higgsa przyniesie nam zagładę


Jeśli jego proroctwo się spełni, to nastąpi katastrofa niemająca sobie równych. Całkowita destrukcja czasoprzestrzeni, z której nasz Wszechświat i my sami cało z pewnością nie wyjdziemy.
Artykuł otwarty
Taki hipotetyczny czarny scenariusz przedstawił słynny brytyjski astrofizyk Stephen Hawking we wstępie do książki, która jest zbiorem wykładów oraz artykułów znanych fizyków wydanych z okazji odbywającego się pod koniec września na Teneryfie astronomicznego festiwalu "Starmus".

Trzy dni temu o grobowej zapowiedzi Hawkinga napisał "The Sunday Times", a po nim inne media na całym świecie. Czy powinniśmy się tym martwić?

Cóż, nie bardziej niż cztery dni temu. W naszym obrazie świata od tego czasu nie zmieniło się nic istotnego. Prof. Hawking wspomniał jedynie o możliwości, która od dawna brana jest pod uwagę przez fizyków. Miejmy jednak na uwadze, że fizycy rozważają dziś wiele najróżniejszych hipotetycznych teorii, bo taką po prostu mają pracę. Nie wszystkie - ba, tylko bardzo nieliczne - z tych teorii mają szansę zostać doświadczalnie potwierdzone. A to eksperyment jest ostatecznym i bezwzględnym sędzią, który w fizyce teoretycznej oddziela ziarna od plew.

Tymczasem nikt nie wykonał eksperymentu, który by potwierdzał katastroficzną przepowiednię Hawkinga. Na razie nie da się jej także wykluczyć. Podobnie zresztą jak nie można wykluczyć tego, że sterują nami małe zielone ludziki z układu Erydana.

No dobrze, ale na czym polega ten zgubny scenariusz?

Jest mianowicie ryzyko, że kosmiczna próżnia, która nas otacza, nie jest stanem o najmniejszej energii. Jednym słowem - jak czasami mówią fizycy - jest fałszywą próżnią.

Zwykły zjadacz chleba pod pojęciem "próżnia" rozumie stan nicości, w którym absolutnie niczego nie ma, ale zgodnie z prawami fizyki kwantowej taki "pusty" stan jest niemożliwy. Nawet jak odpompujemy wszystkie cząstki, to przestrzeń pozostanie wypełniona różnymi "polami oddziaływań" i będzie aż kipieć od cząstek wirtualnych, które pojawiają się znikąd i po chwili (10-23 sekundy) bezpowrotnie znikają.

Jednym z takich pól jest pole Higgsa, którego cząstkami - porcjami czy też kwantami - są bozony Higgsa. Zostały one wykryte w 2012 roku w Wielkim Zderzaczu Hadronów pod Genewą. Pole Higgsa sprawia, że inne cząstki elementarne uzyskują masę, dzięki czemu istnieją masywne atomy i cały świat, który znamy.

Cząstka Higgsa odkryta! Co będziemy z tego mieć?


Prof. Hawking sugeruje we wstępie do książki "Starmus", że po Wielkim Wybuchu, w którym narodził się Wszechświat, gdy cała przestrzeń kosmiczna się gwałtownie rozszerzała i stygła, pole Higgsa zatrzymało się w stanie metastabilnym. Co to oznacza?

Każdy układ dąży do stanu o najmniejszej energii, tj. gdy np. zepchniemy kulkę ze szczytu zbocza, to ona stoczy się aż na sam dół i zatrzyma u podnóża góry. Ale może się zdarzyć, że w połowie zbocza natrafi na jakieś lokalne zagłębienie i tam sobie spocznie. Fizycy powiedzą wtedy, że kulka znalazła się w stanie metastabilnym. Można ją jeszcze wytrącić z tego stanu lokalnej równowagi, aby się stoczyła niżej - do stanu równowagi pełnej.

W podobny sposób po Wielkim Wybuchu pole Higgsa, a wraz z nim cała próżnia, mogły zatrzymać się w stanie metastabilnym, na wyższym poziomie energii niż minimalny. Rozważali to już fizycy Michael Turner i Frank Wilczek w 1982 roku.

To wcale nie jest wydumany problem. Przykładów takich metastabilnych stanów jest wokół nas mnóstwo - np. woda przegrzana, która osiągnęła temperaturę wyższą niż temperatura wrzenia. Najdrobniejsze zakłócenie może sprawić, że taka woda nagle "stoczy się" do stanu o niższej energii, czyli zacznie nagle wrzeć w całej objętości. Podobnie jest z przechłodzoną wodą - wystarczy nią wstrząsnąć, aby momentalnie zamarzła w całej objętości. W stanie metastabilnym znajduje się wreszcie pokrywa śnieżna na stromym zboczu, która może runąć w dół lawiną wskutek jakiegoś drobnego zaburzenia.

Prof. Hawking sugeruje, że jeśli próżnia naszego Wszechświata znajduje się w stanie metastabilnym, jak przegrzana czy przechłodzona woda, to jakiś "wstrząs" może sprawić, że nagle nastąpi tzw. przejście fazowe. Będzie to wyglądało tak, że poczynając od miejsca "wstrząsu" ("jądra nukleacji") fałszywa próżnia zacznie się zamieniać z prędkością światła w prawdziwą próżnię, tj. przejdzie do stanu o niższej energii. Jaki będzie ten nowy stan? Szczerze mówiąc, teorie tego nie określają. Wiadomo tylko, że to będzie inny świat niż ten, który znamy. Najprawdopodobniej życie w obecnej postaci będzie tam niemożliwe.

Gdyby gdzieś w kosmosie coś takiego nastąpiło, to bąbel rozprzestrzeniającej się prawdziwej próżni w końcu nas dopadnie i zniszczy w jednej chwili, bez żadnego ostrzeżenia. Być może zresztą już taki bąbel się do nas zbliża...

Ale co mogłoby wywołać "rozpad" obecnej próżni?

Jeśli znowu posłużymy się analogią ze staczającą się kulką, która utkwiła w jakimś zagłębieniu w połowie zbocza, to widać, że wystarczy "wytrącić" tę kulkę z chwilowego stanu równowagi. Popchnąć ją z taką siłą, aby przetoczyła się przez krawędź lokalnej doliny i stoczyła się niżej. Żeby wywołać przemianę przegrzanej lub przechłodzonej wody, trzeba nią wstrząsnąć.

Podobnie przemiana fałszywej próżni powinna się zacząć w miejscu, gdzie wyzwolona zostanie dostatecznie duża energia, a więc np. w akceleratorach, w których fizycy rozpędzają i zderzają cząstki elementarne.

Zanim jednak dojdziecie do wniosku, że na wszelki wypadek powinno się surowo zakazać eksperymentów w dziedzinie wysokich energii, warto uzmysłowić sobie, że to "zaburzenie" energii, które mogłoby zapoczątkować rozpad fałszywej próżni, jak się szacuje, jest co najmniej 10 mln razy większe niż energia osiągana w zderzeniach w najpotężniejszym ziemskim zderzaczu cząstek - Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) pod Genewą.

Tak więc akcelerator, który mógłby wywołać kosmiczną katastrofę, musiałby mieć - według dzisiejszych szacunków - rozmiar większy niż kula ziemska, co - jak słusznie zauważa prof. Hawking - jest raczej nierealne, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny poziom finansowania badań naukowych i ogólną sytuację ekonomiczną na świecie.

Poza tym wielu fizyków trzeźwo zauważa, że w ziemskiej atmosferze i na innych planetach codziennie dochodzi do setek tysięcy kolizji z udziałem kosmicznych cząstek elementarnych mających o wiele większe energie niż te, które będziemy w stanie osiągnąć w przewidywalnej przyszłości w ziemskich laboratoriach. Gdyby więc taki hipotetyczny scenariusz końca świata był możliwy, to już by się ziścił.

Warto także przypomnieć, że przed uruchomieniem Wielkiego Zderzacza Hadronów podnosiły się głosy, że może tam dość do wyprodukowania miniaturowej czarnej dziury, która zacznie rosnąć i szybko pochłonie Ziemię. Mniej więcej tak jak na poniższej animacji:Nic takiego się nie stało. Zresztą fizycy wyśmiali akurat ten czarny scenariusz, argumentując, że hipotetyczne czarne dziury byłyby niezwykle małe - niezdolne do wciągnięcia czegokolwiek do swego wnętrza. Poza tym prawie natychmiast po narodzinach by wyparowały.

A na koniec warto wspomnieć, że prof. Hawking ma skłonności do przesady i stawiania alarmistycznych prognoz (o życiu i dokonaniach słynnego fizyka przeczytasz w naszym tekście "Hawking: krótka historia geniuszu"). Dwa lata temu wieszczył, że jeden z wirusów stworzonych przez człowieka może wymknąć się z laboratorium i zabić ludzkość, a jeszcze wcześniej - w 2010 r. - ostrzegał przed kontaktem z obcymi cywilizacjami, bo to się także może skończyć naszą zagładą.

Jego najnowszą dramatyczną przepowiednię warto więc potraktować z pewną dozą sceptycyzmu.

O życiu z jednym z najwybitniejszych współczesnych naukowców - Stephenem Hawkingiem - przeczytaj w książce "Podróż ku nieskończoności" >>


Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75400,16615299,Ste ... z3RR0BbWFT

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 5 czerwca 2015, o 18:59 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
Po 27 miesiącach, dziś uruchomiony został Wielki Zderzacz Hadronów, protony będą się zderzać z rekordową energią 13 TeV.
Obrazek
Czas oczekiwania się skończył.
Po 27 miesiącach przerwy detektory Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) rozpoczęły dziś kolejny, drugi etap zbierania danych.
Po trwającej ponad dwa lata modernizacji i miesiącach prób LHC zderza już wiązki protonów z docelową energią 13 TeV, niemal dwukrotnie wyższą od tej, która pozwoliła przed trzema laty potwierdzić istnienie bozonu Higgsa.
Naukowcy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN liczą, że zaplanowany na trzy lata okres nieprzerwanej pracy LHC pozwoli na dokonanie kolejnych przełomowych odkryć.

Produkty zderzenia wiązek protonów zarejestrowane przez detektory eksperymentu ATLAS /ATLAS /

Z chwilą gdy Wielki Zderzacz Hadronów rozpoczął pracę w trybie badawczym, świętujemy zakończenie dwumiesięcznego okresu testowania wiązek– mówi dyrektor CERN do spraw akceleratorów Frédérick Bordry.
To wielkie osiągnięcie i chwila prawdziwej satysfakcji dla wszystkich zespołów, zaangażowanych w kolejne etapy modernizacji i uruchamiania LHC. Wszyscy włożyli w to bardzo dużo pracy– dodaje
Dziś, dokładnie o godzinie 10:40, operatorzy LHC ogłosili, że wiązki protonów, krążące w 27-kilometrowej „rurze” akceleratora są stabilne.
Z tą chwilą detektory wszystkich eksperymentów mogły rozpocząć zbieranie danych.
Dziś wprowadzono do każdej z wiązek po 6 pęczków, zawierających po 100 miliardów protonów.
Liczba pęczków będzie stopniowo zwiększana do zaplanowanych 2808 na wiązkę.
Taka ich gęstość umożliwi otrzymanie około miliarda zderzeń na sekundę.

http://losyziemi.pl/po-27-miesiacach-dz ... gia-13-tev

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 7 czerwca 2015, o 17:52 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
CERN - the key to the Abyss - September 2015

.

The signs pointing to September 2015 are everywhere. CERN will attempt to open the Abyss in September 2015 as the Days of Darkness begin on earth, as the pope comes to the USA. Time is running out - warn others and repent of your sins. Prepare for the Day of Atonement in 2015.

Please read my FREE book or watch these videos with me reading the book to understand how the Scriptures point to September 23, 2015, as the beginning of the Year of Jubilee for the raptured saints and the "days of darkness" for those left behind.

"The Rapture Puzzle: Putting the Scriptural Pieces together - Day of Atonement 2015 (September 23/24, 2015) Judgment Day"

Objawy wskazujące na wrzesień 2015 są wszędzie. CERN będzie próbował otworzyć Abyss we wrześniu 2015 roku Dni Ciemnościzaczynają na ziemi, jako papież przybył do USA.
Czas ucieka - ostrzec innych i pokutować za swoje grzechy.
Przygotuj się do Dnia Pojednania w 2015 r.

Proszę przeczytać mój BEZPŁATNE książkę lub oglądać te filmy ze mną czytając książkę, aby zrozumieć, jak punkt Pismo do 23 września 2015, na początku Roku Jubileuszu dla pochwyceni świętych i "dni ciemności"
Dla tych z tyłu.

"Rapture Puzzle: Wprowadzenie biblijne kawałki razem - Dzień Pojednania 2015 (wrzesień 23-24, 2015) Dzień Sądu"Mowa o eksperymentach CERN i prawdopodobnej próbie otwarcia portalu.

Pokazują się ciekawe spekulacją łączące wiele faktów z tym związanych.

Ten film jest po angielsku, ale autorka nawiązuje do Księgi Henocha i Objawienia.

Łączy wydarzenia z przyszłą wizytą Franciszka w Filadelfii we Wrześniu.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 7 czerwca 2015, o 18:21 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
C E R N the Opening of the Abyss?

Sziva

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 21 kwietnia 2016, o 17:15 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
Potężne trzęsienie Ziemi lada chwila?
„Coś zdestabilizowało skorupę ziemską”


Skutki zabawy w pana Boga po uruchomieniu 8 kwietnia 2016 akceleratora LHC w CERN.
Wiele trzęsień w Japonii w tym jedno katastrofalne.
Jedno katastrofalne w Ekwadorze.
A teraz Yellowstone.

Dnia 8 kwietnia 2016 roku ponownie uruchomiono Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN na pograniczu Francji i Szwajcarii.

Pisałem o tym w poniższych artykułach:

Mnóstwo ludzi, w tym ja, w dniach 9 do 12 kwietnia 2016 czuło sie fatalnie.
LHC w CERN jest poteżną maszyną która generuje ogromne pole magnetyczne.
Wpływa ono na czestotliwość Schumanna i zapewne inne komponenty biorytmu planety, nieznane i niemierzalne jeszcze przez nauke. Wpływ ten jest dewastujący.

Osobna informacja to fakt, że praca cyklotronów takich jak LHC bądź Tevatron (w Fermilab) wywołuje rezonans z jądrem Ziemi. Wpływa to negatywnie na tektonik planety, zaburzając ją. Możliwe, że mamy z takim czymś do czynienia obecnie.

Wymieńmy zdarzenia tektoniczne po 8 kwietnia 2016, te główne, opisywane przez media:
-trzesienie ziemi w okolicach 5,6 w skali Richtera w Japonii.
Potem nastąpiła całą seria wstrząsów, w tym jeden katastrofalny o sile przewyższającej
7,0, który spowodował znaczne zniszczenia i zabił wielu ludzi;
-trzesienie ziemi w Ekwadorze o katastrofalnej sile.
Rozległe zniszczenia kraju, setki ofiar;
-wzmożona aktywność w obrebie kaldery Yellowstone (cała seria trzesień ziemi) i strach naukowców z Indii, którzy przewidują kolejne trzesienie ziemi w tym kraju.

Warto dodać, że już od zeszłego roku z okolic Yellowstone uciekały masowo zwierzeta. Początkowo próbowano to tłumaczyć corocznymi wedrówkami stad zwierząt, jednak nie udawało sie już tego ukrywać.
Poniżej zamieszczam kilka informacji medialnych na ten temat:

Cytuje: „Dwa dni temu na północno-zachodniej granicy kaldery superwulkanu Yellowstone zanotowano serię trzęsień ziemi o różnej sile.
Ich epicentra znajdowały się 100 km od Hebgen Lake.
To kolejne zjawisko w okolicy kaldery tego znanego amerykańskiego superwulkanu, w ciągu ostatnich tygodni, które może sugerować, ze w obrębie tego wulkanicznego giganta zaczyna się dziać coś nietypowego.”

całosc
https://kefir2010.wordpress.com/2016/04 ... e-ziemska/

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 6 lipca 2016, o 16:33 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322

Dziwna chmura nad Genewą może być związana z działalnością CERN


_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 15 sierpnia 2016, o 12:11 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
MURDER AT CERN - DISTURBING HUMAN SACRIFICE VIDEO SURFACES


z filmu wynika ,ze jest tu składana ofiara z kobiety dla demona sziwy.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 10 lipca 2018, o 16:51 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
CERN, okultyzm i upadłe anioły

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Bozon Higgsa - boska cząstka zderzacz CERN a sziva
 Post Napisane: 18 stycznia 2019, o 19:57 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14322
Dyrektor ds. obliczeń przyznał, że ,,Coś’’ może przedostać się przez wrota LHC

https://www.koniec-swiata.org/dyrektor- ... wrota-lhc/

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 18 stycznia 2019, o 19:57 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strona główna forum » ZNANY i NIEZNANY Świat PRZYRODY » Znaki na NIEBIE-Ziemi-WODZIE


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL